Etapy budowy hali modułowej

Budowa hali stalowej to proces złożony uwzględniający kilka ważnych etapów i niezbędnych formalności, wszystko jednak zaczyna się od powstania zapotrzebowania klienta na konkretną powierzchnię przemysłową.

OKREŚLENIE POTRZEB

Dzięki oferowanej przez naszą firmę modułowej technologii będziesz mógł wybrać interesującą Cię długość, szerokość
i wysokość hali, skonfigurować i modelować wstępny projekt hali,
a potem zbudujesz ją z gotowych komponentów bez konieczności czekania na ekipę budowlaną lub montażową.

Nasz konfigurator pozwala na łatwe i sprawne modelowanie i wybór parametrów hali spełniającej określone zapotrzebowanie wprost
zza biurka klienta.

PROJEKT HALI / ZAMÓWIENIE KONSTRUKCJI

Po określeniu swoich potrzeb będziesz mógł przy pomocy konfiguratora stworzyć wstępny projekt hali dokonując wyboru odpowiedniej wysokości, szerokości i długości, a w odpowiedzi otrzymasz ofertę z wyliczoną wartością zaprojektowanej konstrukcji hali.

W naszej ofercie posiadamy gotowe projekty hal standaryzowanych o szerokości 8,7 m / 12,8 m / 17 m / 21 m i dowolnie konfigurowalnej długości (moduły co 4,19 m). Wysokość naszych hal modułowych to standardowo 3,3 m lub 5,5 m (wysokość ściany bocznej). Samodzielnie będziesz mógł skonfigurować także wyposażenie hal – regały oraz antresole.

Następnie  będziesz mógł złożyć w naszej firmie zamówienie na modułową konstrukcję hali odpowiadającą Twoim potrzebom.
W ramach zamówienia klienta przygotowywany będzie dla Ciebie także projekt techniczny zawierający rzuty oraz rysunki techniczne, dzięki którym będziesz mógł zobaczyć, jak już wkrótce wyglądać będzie zamówiona przez Ciebie hala.

Projekt techniczny konstrukcji, zawierający także gwarancję ceny finalnej, zostaje przekazany klientowi w ciągu 7 dni roboczych po wpłacie zadatku w wysokości 5 tys. zł, który to potem będzie zaliczony na poczet całkowitego kosztu wykonania modułowej konstrukcji hali. Dokument ten stanowi podstawę do adaptacji do warunków miejscowych planowanej konstrukcji hali.

UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE, ADAPTACJA PROJEKTU

Formalności związane z realizacją projektu montażu hali przemysłowej rozpoczyna pierwsza czynność jaką jest zdobycie
w lokalnych urzędach decyzji o przestrzennym zagospodarowaniu terenu oraz decyzji środowiskowej. W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym planowane jest umiejscowienie konstrukcji hali konieczne będzie pozyskanie
w miejscowym urzędzie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.

Pozwolenie to możliwe jest do uzyskania po uprzednim zawarciu
we wniosku informacji związanych z: planowaną funkcją obiektu, wysokością i powierzchnią zabudowy, ze sposobem zasilania obiektu w wodę i odprowadzaniem deszczówki oraz ścieków.
We wniosku znajdują się również informacje o sposobie zasilania
w energię elektryczną i ogrzewaniu obiektu oraz ilości dostarczanych do obiektu mediów. Decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu wydawana jest w Wydziale Urbanistyki lokalnego Starostwa Powiatowego.

POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ADAPTACJA TERENU

W oparciu o lokalne uwarunkowania przestrzenne oraz pozyskaną wcześniej mapę terenu architekt dokonuje adaptacji projektu do miejscowych warunków gruntowych, rodzaju i przeznaczenia hali, wykonuje projektowanie przyłączy oraz zagospodarowania terenu wokół planowanej budowy konstrukcji hali. Wszystkie te czynności prowadzą finalnie do powstania projektu budowlanego hali. Ostatnim etapem tej fazy realizacji inwestycji jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Uzyskanie pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej możliwe jest po uzyskaniu innych wymaganych zgód. Aby możliwe było wypełnienie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, niezbędne jest wcześniejsze pozyskanie:

 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o czym mowa była powyżej),
 • mapy do celów projektowych, która obejmuje wszystkie przyłącza i rzędne teren,
 • mapy do celów ewidencyjnych z zaznaczonymi granicami terenu,
 • wypisu z rejestru gruntów działek inwestora i sąsiadujących,
 • dokumentacji geotechnicznej,
 • wytycznych do projektowania budynku (w tym: rodzaj i ilość składowanych materiałów, sposób ich składowania, rodzaj i ilość transportu wewnętrznego i zewnętrznego, rodzaj i ilość zainstalowanych urządzeń, ilość osób zatrudnionych w projektowanej hali),
 • decyzji lokalizacyjnej dotyczącej zjazdu na teren działki uwzględniającej warunki techniczne – projekt drogi gminnej i włączenia do drogi wojewódzkiej,
 • warunków technicznych przyłączy do sieci wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, a także kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • opinii wydziału ochrony środowiska pod kątem wymagań dotyczących ochrony zieleni na terenie planowanej inwestycji,
 • ewentualnego pozwolenie na wycięcie drzew.

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód możliwe jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Dokument ten składa się w wydziale Architektury lokalnego Starostwa Powiatowego. Procedura wydania pozwolenia na budowę może trwać do 65 dni.

MONTAŻ HALI

Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentacji i pozwoleń opisanych powyżej klient może przystąpić do przygotowywania podłoża fundamentowego pod przyszłą halę (zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie konstrukcyjnym). Po informacji klienta
o uzyskaniu pozwolenia na budowę obiektu, rozpoczynamy proces realizacji zamówienia elementów niezbędnych do konstrukcji zamówionej hali. Przygotowywanie konstrukcji hali odbywa się
w tym samym czasie kiedy klient wykonuje prace ziemne związane
z przygotowaniem podłoża pod halę. Elementy konstrukcyjne do samodzielnego montażu hali przez klienta zostają do niego dostarczone w ciągu 14 dni (łącznie z transportem) od informacji
o rozpoczęciu prac ziemnych. W zależności od wielkości i rodzaju konstrukcji montaż hali przez klienta może zająć nawet nie dłużej niż tydzień.

Jeżeli klient potrzebuje otrzymać konstrukcję gotową do montażu wcześniej – jesteśmy gotowi przygotować konstrukcję w przeciągu 7 dni roboczych. 

Z gotową konstrukcją hali do samodzielnego montaży klient otrzymuje:

 • instrukcję montażu hali pokazującą w przystępny i zrozumiały sposób, krok po kroku objaśni najważniejsze aspekty wznoszenia konstrukcji;
 • instrukcję bezpiecznego użytkowania hali (zawierającą min. spis działań niepożądanych i niebezpiecznych),
 • gwarancję na konstrukcję stalową hali, a także certyfikaty materiałowe oraz gwarancję na materiały zastosowane do wykończenia konstrukcji hali (według kart producenta).